O SITP

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) jest organizacją naukowo-techniczną, która została utworzona w 1983 r. W tym samym roku została przyjęta jako członek zwyczajny do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT).

Celem Stowarzyszenia jest:

  • szerzenie wiedzy i postępu technicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej,
  • wnioskowanie potrzeby weryfikacji i doskonalenia norm i przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • opracowywanie własnych standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • integracja członków Stowarzyszenia

Spośród wielu form działalności Stowarzyszenia do najważniejszych należą specjalistyczne konferencje, seminaria i szkolenia z wybranych zagadnień ochrony przeciwpożarowej cechujące się bardzo wysokim poziomem merytorycznym dzięki zapraszaniu do wygłoszenia referatów najlepszych specjalistów krajowych miedzy innymi z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnych ,Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, a także specjalistów zagranicznych. Są one adresowane głównie do osób zajmujących się profesjonalnie ochroną przeciwpożarową w tym projektantów urządzeń przeciwpożarowych i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Od 2002 r. SITP wydaje własne czasopismo - kwartalnik "Ochrona przeciwpożarowa". Stowarzyszenie było inicjatorem stworzenia systemu dobrowolnej certyfikacji usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

SITP jest organizacją samofinansującą się. Zasadnicza część środków na działalność statutową pochodzi ze składek członków indywidualnych i wspierających oraz z zysków wypracowanych przez Izbę Rzeczoznawców - wydzieloną jednostką gospodarczą Stowarzyszenia.

Historia Oddziału Świętokrzyskiego SITP

Rok 1983 - Powstanie grupy inicjatywnej. Udział delegatów z Kielc w zjeździe założycielskim stowarzyszenia.

Lata 1984-1987 - Utworzenie kół SITP w Kielcach, Końskich, Busku Zdroju, Skarżysku Kamiennej. Okres działania pierwszego Zarządu Oddziału SITP w Kielcach.

Lata 1988-1993 - Praktyczne zaprzestanie działalności.

Rok 1994 - Reaktywacja działalności Oddziału Kieleckiego SITP. Organizacja sympozjum pt. „Ochrona przeciwpożarowa w gminie”.

Rok 1995 - Organizacja ogólnopolskiego sympozjum, którego głównym tematem była letnia powódź.

Rok 1996 - Organizacja sympozjum pt. „Działania ratownicze w obiektach zagrożonych wybuchem”. Współorganizacja kursu doskonalenia dla naczelników OSP z terenu Kielecczyzny.

Rok 1997 - Organizacja sympozjum regionalnego.

Rok 1998 - Przygotowanie regionalnej konferencji pt. „Zabezpieczenie obiektów służby zdrowia i opieki społecznej”.

Rok 1999 - Reorganizacja Oddziału Kieleckiego SITP w związku ze zmianą podziału terytorialnego kraju.

Rok 2000 - Organizacja Sympozjum Medycznego oraz sympozjum instruktażowo-szkoleniowego pt. „Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów zabytkowych i muzealnych w Sandomierzu”. Przygotowanie konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Bezpieczeństwo pożarowe budynków - projektowanie i realizacja”.

Rok 2001 - Utworzenie Koła SITP w Opatowie. Organizacja trzech konferencji naukowo-szkoleniowych w tym jednej ogólnopolskiej. Organizacja I Zawodów Strzeleckich o Puchar Prezesa SITP Oddziału Świętokrzyskiego.

Rok 2002 - Organizacja I Balu Świętokrzyskiego Oddziału SITP. Uroczyste spotkanie członków Świętokrzyskiego Oddziału SITP. Przygotowanie ogólnopolskiej konferencji pt. „Zagrożenia oraz procedury prowadzenia akcji ratowniczych związanych z transportem kolejowym materiałów niebezpiecznych”.

Rok 2003 - Organizacja II Balu Świętokrzyskiego Oddziału SITP. Przygotowanie ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Bezpieczeństwo pożarowe budynków”.

Rok 2004 - Organizacja III Balu Karnawałowo-Walentynkowego Świętokrzyskiego Oddziału SITP. Uroczyste noworoczne spotkanie członków Świętokrzyskiego Oddziału SITP.

Rok 2005 - Przygotowanie sympozjum regionalnego pt. „Dźwiękowe systemy ostrzegawcze”. Organizacja III ogólnopolskiej konferencji naukowo szkoleniowej pt. „Bezpieczeństwo pożarowe modernizowanych, przebudowywanych budynków”. Przeprowadzenie III Zawodów Strzeleckich oraz I Zawodów Wędkarskich o Puchar Prezesa SITP Oddziału Świętokrzyskiego. Powołanie nowego Zarządu podczas walnego zgromadzenia.

Rok 2006 - Przygotowanie dwóch sympozjów regionalnych: w kwietniu pt. „Zadania Państwowej Straży Pożarnej związane z transportem drogowym towarów niebezpiecznych”, w listopadzie pt. „Problemy związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym zakładów przemysłowych”. Organizacja IV Zawodów Strzeleckich o Puchar Prezesa SITP Oddziału Świętokrzyskiego. Uroczyste noworoczne spotkanie członków Świętokrzyskiego Oddziału SITP. Powołanie nowego Zarządu stowarzyszenia podczas VI Walnego Zebrania Delegatów.

Rok 2007 - Organizacja dwóch konferencji o zasięgu regionalnym: w kwietniu pt. „Zmiany w przepisach przeciwpożarowych i techniczno - budowlanych”, w listopadzie pt. „Bezpieczeństwo pożarowe zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej”. Przygotowanie ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Bezpieczeństwo pożarowe budynków w aspekcie zapewnienia bezpiecznych warunków ewakuacji”. Organizacja V Zawodów Strzeleckich oraz II zawodów wędkarskich o Puchar Prezesa SITP Oddziału Świętokrzyskiego oraz V Balu Karnawałowego.

Rok 2008 - Przygotowanie dwóch konferencji o zasięgu regionalnym. Organizacja III zawodów wędkarskich oraz VI zawodów strzeleckich o Puchar Prezesa SITP Oddziału Świętokrzyskiego.

 
 
www.000webhost.com