Kronika

W 1983 roku w Komendzie Głównej Straży Pożarnych powstała grupa inicjatywna, którą tworzyli przede wszystkim młodzi oficerowie pożarnictwa. Grupa ta zainicjowała utworzenie stowarzyszenia inżynierów i techników pożarnictwa wzorując się na działających organizacjach tego typu, zrzeszających różne grupy zawodowe inżynierów i techników.

Inicjatorzy przygotowali założenia organizacyjne i statutowe, a następnie zainteresowali tym zagadnieniem jednostki terenowe straży pożarnych.

Na zorganizowanym przez ówczesnego komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Kielcach – płk. poż. Jana Nowaka zebraniu oficerów pełniących służbę w komendach straży pożarnych województwa kieleckiego przedstawiono propozycję włączenia się do tej inicjatywy. Jednocześnie wybrano delegatów na Zjazd założycielski stowarzyszenia w osobach:

 • ppłk poż. Remigiusz Kot – kierownik służby kwatermistrzowskiej KW SP
 • ppłk poż. Zbigniew Barchanowski – Komendant Rejonowy Straży Pożarnych w Kielcach.

Obaj delegaci aktywnie reprezentowali Kielecczyznę i wrócili ze Zjazdu pełni entuzjazmu. Przywieźli statut nowej organizacji nazwanej „Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa”, logo, reklamówki i inne wówczas mało znane materiały.

Wkrótce zorganizowano w Kielcach pierwsze walne zgromadzenie zwolenników wstąpienia w szeregi stowarzyszenia SITP. Postanowiono powołać w Kielcach oddział SITP i podjąć działania zmierzające do powołania kół terenowych.

Wybrany został zarząd Oddziału SITP w Kielcach w składzie:

 • Przewodniczący – Ryszard Zygadlewicz
 • Zastępca – Stanisław Ćwiek
 • Sekretarz – Stanisław Witoń
 • Skarbnik – Zbigniew Barchanowski

Pierwszy zarząd rozpoczął działalność od prac organizacyjnych. Opracowany statut stowarzyszenia zatwierdził Wydział Spraw Społeczno Administracyjnych Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Utworzone zostały Koła SITP w: Kielcach, Końskich, Busku Zdroju i Skarżysku Kamiennej.

Początki działalności były trudne – wymagały wiele czasu i cierpliwości w dopełnieniu różnego rodzaju formalności, jednak entuzjazm nie opuszczał członków zarówno tych działających w Oddziale jak i w poszczególnych kołach.

Ten okres aktywnej działalności zaowocował wieloma przedsięwzięciami. Najważniejsze z nich to inicjatywa i współudział oddziału i jego poszczególnych kół w zorganizowaniu:

wydawnictw poradnikowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a mianowicie: ochrona przeciwpożarowa w gminie (wyd. 1986 r.) ochrona przeciwpożarowa budynków (wyd. 1987 r.) zabezpieczenie przeciwpożarowe indywidualnych gospodarstw rolnych ( wyd. 1988 r.) warunki techniczne zabezpieczeń zakładów przemysłowych (wyd.1988 r.), konferencji technicznych na temat zabezpieczenia przed pożarami zakładów pracy branży: metalurgicznej, budowlanej, chemicznej i materiałów budowlanych przedstawionych na corocznych spotkaniach z kadrą techniczną tych zakładów (w latach 1984 - 1987).

Działalność stowarzyszenia dostrzegana była na łamach prasy i w lokalnych rozgłośniach radiowych.

Olbrzymiego wsparcia Oddziałowi SITP w tym okresie udzielał członek Zarządu Głównego – dr Jan Lindner.

Dnia 13 października 1987 r. walne zgromadzenie członków Oddziału SITP udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi i wybrało nowe władze w składzie:

 • Przewodniczący – Stanisław Ćwiek
 • Zastępca Przewodniczącego – Ryszard Zygadlewicz
 • Sekretarz – Roman Boruń

Przełom lat 80-tych i 90-tych XX wieku to okres stagnacji, ogólnego marazmu życia społeczno - politycznego w naszym kraju, którym towarzyszyły niepewność i zawirowania oraz pesymistyczne nastroje wśród społeczeństwa. Ta sytuacja odbiła się na aktywności stowarzyszenia, które przeżywało w przejściowy regres w swojej działalności. Rok 1989 rozpoczął zmiany ustrojowe w kraju. Odczuwalne to było również w strażach pożarnych.

W 1991 r. Sejm uchwalił ustawę o Państwowej Straży Pożarnej. W KW PSP nastąpiły zmiany kadrowe. W tym okresie działalność Stowarzyszenia osłabła. Były pojedyncze inicjatywy, które nie znajdowały większego oddźwięku. Nad Oddziałem naszego stowarzyszenia zawisła groźba likwidacji. Taka sytuacja trwała praktycznie do 1994 r.

W tym czasie Państwowa Straż Pożarna działała już 2 lata, pewne dziedziny zostały unormowane i w ludzi wstąpiła nadzieja na lepszą przyszłość. W tej sytuacji postanowiono reaktywować działalność kieleckiego Oddziału SITP.

Duża w tym zasługa ówczesnego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Stanisława Gacka, który zachęcał i sprzyjał Oddziałowi. Entuzjazm udało się zauważyć również w terenie. We wrześniu w Komendzie PSP w Kielcach odbyło się zebranie oficerów i aspirantów PSP z terenu województwa, które potraktowane zostało jako walny zjazd członków SITP. W zebraniu tym uczestniczyło 49 oficerów i aspirantów. Podczas zjazdu postanowiono reaktywować stowarzyszenie w województwie.

Powołany został nowy zarząd w składzie:

 • Przewodniczący – Stanisław Witoń
 • Zastępca przewodniczącego – Stanisław Rupniewski
 • Sekretarz – Waldemar Blicharz
 • Skarbnik – Lech Sapuła
 • Członkowie: Ryszard Zygadlewicz, Grzegorz Ryski, Krzysztof Dobrowolski, Paweł Cabala.
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tadeusz Gad

Dopełnione zostały wszystkie formalności związane z reaktywacją zarządu od-działu. Założono konto bankowe, odnowiono przynależność do Oddziału NOT w Kielcach.

Nowy zarząd rozpoczął aktywnie swoją działalność. W grudniu 1996 r. podczas wyjazdowego zebrania wszystkich członków oddziału SITP w Sielpi k. Końskich, które potraktowane było jednocześnie jako walne zebranie, dokonano częściowych zmian w statucie zarządu oddziału, a mianowicie skarbnikiem został Ryszard Stępkowski, a przewodniczącą komisji rewizyjnej Izabela Ciesielska.

W 1999 r., kiedy powstało województwo świętokrzyskie z dotychczasowego składu odeszło Koło miechowskie, a dołączyło sandomierskie, opatowskie i staszowskie. W funkcjonowaniu SITP niewiele się zmieniło.

W dniu 13 marca 2000 r. odbyło się walne zgromadzenie członków Oddziału SITP w Kielcach. Podczas obrad udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi i wybrano nowy w składzie:

 • Prezes – Andrzej Siewior
 • Wiceprezes – Stanisław Witoń
 • Wiceprezes – Waldemar Goraj
 • Sekretarz – Czesław Lalewicz
 • Skarbnik – Piotr Kucharski
 • Członkowie: Ryszard Zygadlewicz, Ryszard Stępkowski
 • Zbigniew Dyk, Jacek Dobrowolski
 • Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Izabela Ciesielska.

Nowy zarząd przyjął bardzo ambitny plan działania, który zaowocował zorganizowaniem Krajowego Sympozjum Medycznego, w Ameliówce k. Kielc, Sympozjum Szkoleniowym na temat zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów zabytkowych oraz I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo- Szkoleniowej na temat „Bezpieczeństwo pożarowe budynków - projektowanie i realizacja”. W konferencji tej uczestniczyło 160 osób.

Rozpoczęto prowadzenie gazetki ściennej Oddziału kieleckiego, na której prezentowana jest działalność oddziału oraz informacje z zakresu technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych.

W roku 2001 rozwijała się nasza działalność, której wynikiem było zorganizowanie 3 konferencji naukowo-szkoleniowych, 10 wystaw technicznych z 2 wycieczek naukowo-technicznych.

W konferencji ogólnopolskiej na temat zagrożeń chemiczno-ekologicznych uczestniczyło 180 osób z terenu całego kraju. Wyroby, sprzęt, urządzenia oraz materiały stosowane do likwidacji tych zagrożeń prezentował ośmiu wystawców. Ponadto w ramach integracji koleżeńskiej zorganizowano 3 spotkania członków naszego stowarzyszenia. Odbyły się też pierwsze mistrzostwa w strzelaniu o puchar prezesa oddziału świętokrzyskiego SITP.

Działalność ta inspirowana i organizowana była głównie przez kolegów Andrzeja Siewiora i Czesława Lalewicza przyniosła duży sukces dla naszego Oddziału we współzawodnictwie pomiędzy oddziałami. Zajęliśmy zaszczytne czwarte miejsce, które dało nam 1000 zł nagrody i wycieczkę dla dwóch członków naszego Oddziału do Toskanii. Otrzymaliśmy również puchar dla najmilszego oddziału.

12 stycznia 2001 r. z inicjatywy zarządu oddziału odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane w celu dokonania zmian w zarządzie Oddziału. Podczas zgromadzenia przyjęto rezygnację z funkcji skarbnika oddziału kol. Piotra Kucharskiego. Następnie w głosowaniu jawnym dokonano wyboru skarbnika oddziału i dwóch zastępców członków zarządu.

Skarbnikiem została kol. Izabela Ciesielska a zastępcami członków zarządu zostali: kol. Sławomir Pietrzykowski i kol. Paweł Ksel. Dokonano również zmian w składzie komisji rewizyjnej. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został kol. Jerzy Kurek natomiast członkami kol. Lech Sapuła i kol. Robert Włodarczyk. Podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia wybrano również sąd koleżeński w składzie kol. Jarosław Dąbrowski i kol. Ryszard Kępiński.

Podczas wyjazdowego posiedzenia zarządu Oddziału SITP Kielce w Sudole k. Ostrowca Św. dnia 7 czerwca 2001 r. utworzone zostało Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa z siedzibą w Opatowie.

W tej sprawie Kol. Czesław Lalewicz przestawił Uchwałę Zarządu Oddziału SITP Kielce. Uchwała ta stanowiła podstawę do utworzenia nowego koła w Opatowie, w którego składzie znaleźli się także strażacy z Komend Powiatowych PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim, Sandomierzu oraz Starachowic.

Rok 2002 był również okresem wytężonej pracy społecznej. Zarząd Oddziału zorganizował:

 • ogólnopolską konferencję w Skarżysku Kamiennej
 • I Bal Karnawałowy w Sandomierzu.

28 maja 2002 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wpisał pod pozycją nr 7 Świętokrzyski Oddział SITP zmieniając tym samym dotychczasową nazwę „Kieleckiego Oddziału SITP”. Do chwili obecnej Zarząd Oddziału SITP Kielce funkcjonuje w dotychczasowym składzie z wyjątkiem skarbnika. Od 1 stycznia 2002 r. funkcję skarbnika pełni kpt. Sławomir Pietrzykowski.

W roku 2003 w ramach działalności naukowo-szkoleniowej zorganizowano konferencję na temat bezpieczeństwa budynków. Honorowy patronat sprawował Komendant Główny PSP Szef Obrony Cywilnej Kraju – nadbryg. Teofil Jankowski.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele, biur projektowych, wykonawcy obiektów, rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, producenci wyrobów służących ochronie przeciwpożarowej, funkcjonariusze PSP. Ogółem w Konferencji brało udział około 180 osób z terenu województwa świętokrzyskiego i kraju.

Ponadto w zakresie integracji koleżeńskiej zorganizowano 3 imprezy tj. spotkanie noworoczne, II Bal Karnawałowy oraz uroczyste spotkanie całego Oddziału w Sandomierzu. Podczas tego spotkania wręczono wszystkim kolegom - członkom naszego stowarzyszenia nowe legitymacje członkowskie oraz zorganizowano wycieczkę po starówce sandomierskiej. Legitymację członkowską Świętokrzyskiego Oddziału otrzymał również Kol. Wiesław Woszczyna – Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Do czerwca 2004 roku zarząd Świętokrzyskiego Oddziału SITP zorganizował tradycyjne już spotkanie noworoczne, na którym dokonano podsumowania działalności w roku 2003 i przedstawiono plan pracy na rok 2004. Spotkanie było połączone ze szkoleniem na temat technicznych systemów zabezpieczeń, które przeprowadzono w Ośrodku „Gołoborze” w Rudkach.

W miesiącu lutym 2004 roku zorganizowano III Bal Karnawałowy w Kieleckim Centrum Biznesu „EXBUD”. W balu uczestniczyło 160 osób, członków Oddziału SITP oraz zaproszonych gości.

W dniu 17 czerwca 2004 r. zarząd Świętokrzyskiego Oddziału SITP zorganizował konferencję naukowo - szkoleniową na temat „XX-lecie SITP na Ziemi Świętokrzyskiej”.

W dniu 18 maja 2005 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału SITP w Kielcach, w którym wzięło udział 40 członków. Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie: Jerzy Kurek - Prezes, Andrzej Siewior -Vice Prezes, Czesław Lalewicz - Vice Prezes, Paweł Ksel – Sekretarz, Sławomir Pietrzykowski - Skarbnik. Członkami Zarządu zostali: Dariusz Socha, Marek Cisek, Marek Kaczmarczyk i Ryszard Zygadlewicz. Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: Roman Boruń - przewodniczący, Leszek Sapuła - sekretarz, Tomasz Bajerczak - członek. W skład Sądu Koleżeńskiego weszli: Ryszard Kępiński - przewodniczący, Jarosław Dąbrowski - sekretarz, Jarosław Pławski - członek.

Wśród realizowanych przedsięwzięć warto wspomnieć, że w dniu 26 kwietnia 2007 roku w Opatowie zorganizowano sympozjum regionalne na temat „Zmiany w przepisach przeciwpożarowych i techniczno - budowlanych”, w którym udział wzięli członkowie Oddziału oraz pracownicy ds. kontrolno - rozpoznawczych z terenu województwa świętokrzyskiego.

Natomiast w dniu 29 listopada 2007 roku w Kielcach zorganizowano sympozjum regionalne na temat „Bezpieczeństwo pożarowe zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej”, w którym udział wzięli członkowie Oddziału oraz pracownicy ds. kontrolno - rozpoznawczych z terenu województwa świętokrzyskiego.

Wiosną 2009 r. upłynęła kadencja Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Dnia 23 kwietnia 2009 roku przeprowadzono Walne Zgromadzenie Członków Oddziału SITP w Kielcach, w którym uczestniczyło 38 spośród 71 członków stowarzyszenia.

Podczas zebrania delegaci wymienili spostrzeżenia i opinie na temat dalszej działalności Świętokrzyskiego Oddziału. W czasie polemiki uczestników zebrania dokonano zgłoszenia wniosków dotyczących: uruchomienia strony internetowej, przeniesienia organizacji obchodów 25 - lecia powstania Świętokrzyskiego Oddziału SITP na termin jesienny 2009r., oraz przyznania Kol. Ryszardowi Zygadlewiczowi statusu Prezesa Honorowego Świętokrzyskiego Oddziału SITP. Przedmiotowe wnioski zostały przyjęte jednogłośnie.

Następnie przeprowadzono głosowanie na kandydatów do Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Do Sądu koleżeńskiego zgłoszono: Arkadiusza Wesołowskiego, Jarosława Dobrowolskiego i Ryszarda Stępkowskiego. Natomiast do Komisji rewizyjnej zgłoszono: Jarosława Pławskiego, Lecha Sapułę i Tomasza Bajerczaka.

W głosowaniu jawnym dokonano jednogłośnego wyboru członków Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

Kolejnym etapem było dokonanie wyboru nowego Zarządu Świętokrzyskiego Oddziału SITP. Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie: Zbigniew Muszczak - Prezes, Czesław Lalewicz - Vice Prezes, Andrzej Siewior - Vice Prezes, Paweł Ksel - Sekretarz, Sławomir Pietrzykowski – Skarbnik. Członkami Zarządu zostali wybrani: Dariusz Socha, Wiesław Cisek, Marek Kaczmarczyk i Roman Boruń.

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: Lech Sapuła - przewodniczący, Jarosław Pławski – sekretarz i Tomasz Bajerczak - członek. Sąd Koleżeński stanowią: Arkadiusz Wesołowski - przewodniczący, Jarosław Dąbrowski - sekretarz, Ryszard Stępkowski - członek.

W 2009 roku po walnym zebraniu nowy zarząd z energią i determinacją przystąpił do działania. W krótkim okresie czasu przy pomocy i wsparciu sympatyków Oddziału udało się zorganizować cykliczne imprez ( Zawody Strzeleckie, Zawody Wędkarskie).

W dniu 16 października 2009 roku w Kieleckim Centrum Biznesu odbyła się IV Konferencja Naukowo - Szkoleniowa na temat „Bezpieczeństwo pożarowe budynków w aspekcie zmian w przepisach przeciwpożarowych, techniczno – budowlanych oraz stosowanych urządzeń przeciwpożarowych”. Konferencje zorganizowano we współpracy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Honorowy patronat nad konferencją sprawował Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz, a jej uczestnikiem był Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń – bryg. dr inż. Paweł Janik. Patronat medialny nad konferencją objęło czasopismo – „Ochrona przeciwpożarowa”.

Poszczególne zagadnienia tematyczne zaprezentowali jedni z najlepszych specjalistów w kraju, tj. przedstawiciele KG PSP, CNBOP, ITB oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele: wydziałów architektury i nadzoru budowlanego, architekci, konstruktorzy, rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, wykonawcy obiektów budowlanych, producenci i dystrybutorzy wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej, właściciele, zarządcy i użytkownicy budynków oraz strażacy Państwowej Straży Pożarnej. W obradach uczestniczyła rekordowa ilość 343 osób z całego kraju.

Wszystkie te przedsięwzięcia spowodowały nowy impuls dla rozwój Świętokrzyskiego Oddziału.

Dwadzieścia pięć lat historii Oddziału Świętokrzyskiego SITP – u to czas działalności społecznej o zróżnicowanym zaangażowaniu jej członków. Były to lata w których stowarzyszenie funkcjonowało ze zmiennym szczęściem. Należy podkreślić, że w tym czasie wiele się wydarzyło. Oddział od początku powstania był związany z Państwowymi Organami Ochrony Przeciwpożarowej. Przez ten okres realizowano zadania statutowe zarówno w zakresie naukowo - technicznym jak również integracji koleżeńskiej naszego pożarniczego środowiska. Często zadania te były godzone i realizowane razem ze służbowymi. Wymagało to zrozumienia i życzliwości naszych przełożonych. Wiele zagadnień wykonywanych było kosztem wolnego czasu i własnych rodziny.

W efekcie tych działań z początkiem 2010 roku dało się zaobserwować systematyczny napływ nowych członków do Stowarzyszenia. Wszystkim tym poczynaniom towarzyszyło wsparcie ze strony kierownictwa służbowego KWPSP tworząc odpowiednią atmosferę dla działalności społecznej realizowanej przez Oddział.

Przebyte lata pokazały, że organizacja oparta na trwałych fundamentach jest ważnym ogniwem integrującym środowisko pożarnicze. Skala i zakres podejmowanych przedsięwzięć przez naszą organizacje potwierdziła wielokrotnie, że jest ważnym uzupełnienie działalności służbowej.

Aktualnie Świętokrzyski Oddział SITP zrzesza w swych szeregach 72 członków. W strukturach oddziału funkcjonuje jedno koło działające przy KP PSP Opatów. Członkami świętokrzyskiego oddziału są czynni funkcjonariusze większości komend województwa oraz 13 emerytów.

Wykres – Liczba członków w SITP Oddział Kielce w latach 1997 - 2009

 
 
www.000webhost.com