Wycieczka do Augustowa / Wilna

Świętokrzyski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa pragnie zaprosić wszystkich kolegów wraz z osobami towarzyszącymi na wycieczkę do Augustowa z jednodniowym wyjazdem do Wilna, która odbędzie się w dniach 2 – 5 października 2014 roku.

Przewidywany koszt uczestnictwa od osoby - ok. 600 zł (dla członków SITP planowana jest dopłata w wysokości 50% kosztów wycieczki lecz nie więcej niż 300 zł , natomiast osoby towarzyszące zobowiązane są do pokrycia kosztów w 100% z własnych środków finansowych).

Planowane zakwaterowanie w Oficerskim Yacht Clubie R.P. Pacific WDW, w Augustowie przy ul. Al. Kardynała Wyszyńskiego 1. W ramach opłaty przewiduje się: 3 noclegi ze śniadaniami (pokoje 2-osobowe), obiadokolację w drodze do Augustowa, obiadokolację w Wilnie, 2 obiady w miejscu zakwaterowania, uroczystą kolację (z didżejem), pakiet wyjazdowy do Wilna (suchy prowiant), wstęp do zwiedzanych obiektów w Wilnie, ubezpieczenie.

Chętni do wzięcia udziału w wycieczce proszeni są o kontakt w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2014 roku z kol. Sławomirem Pietrzykowskim (tel. 36-53-231) lub kol. Pawłem Kselem (tel. 36-53-221).

Zgłoszenia będą przyjmowane tylko i wyłącznie po dokonaniu zaliczkowej wpłaty w kwocie 200 zł za osobę, która w przypadku rezygnacji z wycieczki nie podlega zwrotowi.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest uregulowanie składek członkowski oraz co najmniej roczne członkostwo w SITP Oddział Świętokrzyski.

Wyjazd nastąpi w dniu 2 października 2014r. z palcu Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach o godzinie 1200 - 1300.

Planowany powrót z dniu 5 października 2014 roku ok. godz. 2300.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie na zawody strzeleckie

Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa zwraca się z uprzejmą prośbą do Panów Komendantów o umożliwienie członkom stowarzyszenia udziału w X MISTRZOSTWACH o Puchar Prezesa Świętokrzyskiego Oddziału SITP w konkurencji strzelania z broni długiej, które odbędą się w dniu 25 września 2014 roku w Starachowicach.

Chętni do wzięcia udziału w ,,Mistrzostwach” proszeni są o potwierdzenie obecności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2014 roku u kolegów: Pawła Ksela (tel. 41 36-53-221) lub Sławomira Pietrzykowskiego (tel. 41 36-53-231).

Zgłoszenia będą przyjmowane tylko i wyłącznie po dokonaniu zaliczkowej wpłaty w kwocie 10 zł za osobę, która w przypadku rezygnacji z wycieczki nie podlega zwrotowi.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest uregulowanie składek członkowski.

Rozpoczęcie „Mistrzostw” nastąpi w dniu 25.09.2014r. o godzinie 1300 na strzelnicy w Starachowicach.

Wyjazd z placu Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach nastąpi o godzinie 1200.

VII Walne Zebranie - podsumowanie

W dniu 28 kwietnia 2014 r. w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „Jodłowy Dwór” w Hucie Szklanej odbyło się VII Walne Zebranie Członków Oddziału Świętokrzyskiego SITP. Zebranie zostało poprzedzone zwiedzaniem Klasztoru Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego, podczas którego zaproszeni goście oraz członkowie naszego stowarzyszenia mogli zapoznać się z historią klasztoru zlokalizowanego na Świętym Krzyżu.

W zebrania członków oddziału świętokrzyskiego SITP udział wzięli: kol. Marek Siara Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz kol. Andrzej Siekanka Prezes Oddziału Małopolskiego SITP.

Zebranie poprowadził kol. Jarosław Dąbrowski wybrany jednomyślnie na przewodniczącego zebrania. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego SITP z ubiegłej kadencji za lata 2009-2013 przedstawił kol. Paweł Ksel dotychczasowy Sekretarz Oddziału.

W celu sprawnego przebiegu zebrania przegłosowano uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, regulaminu obrad, trybu głosowania, powołania komisji uchwał i wniosków oraz komisji mandatowej, a po wysłuchaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej - uchwałę o udzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału.

Podczas zebrania kol. Marek Siara wręczył przyznane Uchwałą Zarządu Głównego SITP Złote i Srebrne Odznaki Honorowe SITP dla wyróżniających się członków naszego stowarzyszenia.

Następnie przystąpiono do składania wniosków, gdzie jeden z nich dotyczył przedłużenia kadencji obecnego Zarządu o kolejne 2 lata. Przedmiotowy wniosek został formalnie przyjęty, a następne jednomyślnie przegłosowany.

Zarządu spośród swoich członków wybrał ponownie kol. Zbigniewa Muszczaka na Prezesa Oddziału Świętokrzyskiego SITP.

Przewodniczący zebrania złożył gratulacje i życzenia nowo wybranym władzom Oddziału Świętokrzyskiego SITP i poprosił o zabranie głosu przez Prezesa.

Przewodniczący zebrania stwierdził zrealizowanie wszystkich punktów porządku obrad. Następnie poprosił przewodniczących komisji o przekazanie do Prezydium Zebrania materiałów z prac komisji. Podziękował delegatom, gościom, a następnie zamknął obrady VII Walnego Zebrania Członków Oddziału Świętokrzyskiego SITP.

Uchwała zarządu 1/2014 r.

Zarządu Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa informuje, że na podstawie § 16 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa podjął Uchwałę Nr 1/2014, zgodnie z którą za zaleganie z opłatą składek członkowskich postanowił skreślić z listy 5 członków naszego oddziału.

Wykaz osób skreślonych z listy członków Świętokrzyskiego Oddziału SITP zlokalizowany jest w zarządzie stowarzyszenia.

Ponadto informujemy, że na podstawie § 19 Statutu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa osoby skreślone z listy członków mają prawo odwołania się od w/w uchwały do Zarządu Głównego SITP.

Walne zebranie - zmiana terminu

Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w Kielcach zawiadamia, że z powodów organizacyjnych Walne Zebranie Członków Oddziału (WZCO) zostało przeniesione z dnia 11 kwietnia br. na dzień 28 kwietnia br. na godz. 12:00.

Porządek spotkania oraz godziny przeprowadzenia WZCO pozostają bez zmian.

W związku z powyższym proszę panów Komendantów, aby wszyscy przewidziani do udziału w Walnym Zebraniu Członków Oddziału potwierdzili udział w terminie do dnia 7 kwietnia br.

Listę wraz z pokwitowaniem odbioru w/w pisma oraz uzupełnionymi danymi proszę Panów Komendantów o zwrotne odesłanie do kol. Pawła Ksela lub kol. Sławomira Pietrzykowskiego do dnia 15 kwietnia 2014r.

Walne zebranie

Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w Kielcach zawiadamia, że w dniu 03 kwietnia 2014 roku odbędzie się spotkanie koleżeńskie w ,,Jodłowym Dworze” połączone ze zwiedzaniem Klasztoru Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego oraz Walnym Zebraniem Członków Oddziału (WZCO).

W przypadku nie spełnienia warunku wymaganej frekwencji zgodnie z § 39 Statutu SITP drugi termin WZCO wyznacza się na dzień 03 kwietnia 2014 roku w ,,Jodłowym Dworze”, powiat kielecki.

Porządek spotkania koleżeńskiego oraz godziny przeprowadzenia WZCO podano poniżej.

Biorąc powyższe pod uwagę proszę Panów Komendantów o:

 • przekazanie do dnia 3 kwietnia 2014 roku powyższego pisma za pokwitowaniem odbioru zgodnie z załączaną listą wszystkim członkom SITP zatrudnionym w kierowanej przez Pana jednostce organizacyjnej PSP, w tym także emerytom,
 • umożliwienie wzięcia udziału pracownikom w w/w Walnym Zebraniu Członków Oddziału oraz o udzielenie im pomocy w zakresie transportu.

Listę wraz z pokwitowaniem odbioru w/w pisma oraz uzupełnionymi danymi proszę Panów Komendantów o zwrotne odesłanie do kol. Pawła Ksela lub kol. Sławomira Pietrzykowskiego do dnia 31 marca 2014r.

Wyjazd na spotkanie koleżeńskie oraz Walne Zebranie Członków Oddziału nastąpi w dniu 03 kwietnia 2014r. z palcu Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach o godzinie 12.30.

Porządek spotkania koleżeńskiego:

 1. Zwiedzanie Klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego godziny: 1300-1430.
 2. Obiad godziny: 14.30-15.30.
 3. Walne Zebranie Członków Oddziału godziny: 15.30-17.00.
 4. Drugi termin Walnego Zebrania Członków Oddziału godziny: 16.00-17.30.
 5. Spotkanie koleżeńskiego do godziny 21.00.

Porządek obrad WZCO:

 1. Otwarcie WZCO przez Prezesa.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Weryfikacja działalności Zarządu Oddziału za okres kadencji.
 6. Przeprowadzenie wyborów nowego Zarządu Oddziału.
 7. Zakończenie Walnego Zebrania.

Plan działalności

Plan działalności Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa na 2014 rok.

 1. Piknik zimowy połączony z IV zawodami narciarskimi w zjeździe o Puchar Prezesa Świętokrzyskiego Oddziału SITP. – luty 2014 rok.
 2. Wybory do Zarządu SITP Odziała Świętokrzyski – kwiecień 2014 rok.
 3. Piknik rodzinny. – czerwiec 2014 rok.
 4. Wycieczka krajoznawczo - turystyczna. – wrzesień 2014 rok.
 5. X Mistrzostwa o Puchar Prezesa Świętokrzyskiego Oddziału SITP w konkurencji strzelanie z broni długiej. – październik 2014 rok.
 
 
www.000webhost.com